Cookie beleid SteDoCo

De website van SteDoCo is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Waarom een privacyverklaring?

VV SteDoCo is verplicht om je te informeren over de manier waarop zij omgaat met persoonsgegevens. Deze informatie wordt vastgelegd in een zogeheten privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die VV SteDoCo aan haar leden, donateurs en sponsoren aanbiedt. 

De Privacyverklaring 

In deze Privacyverklaring maken we duidelijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

 1. Inleiding

We houden ons daarom aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat wij in ieder geval: 

 • Je persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • Uitdrukkelijke toestemming aan jou vragen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, we doen dat bij je aanmelding als lid
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen nemen, zodat veiligheid van jouw persoonsgegevens is gewaarborgd
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt. Denk daarbij onder andere aan de toezending van facturen, de nieuwsbrief, het aanmaken van ledenpasjes, controle bij deelname aan activiteiten
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren

2. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?

VV SteDoCo verwerkt je persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden: 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten georganiseerd door of namens VV SteDoCo
 • Om de ledenpasje te kunnen verzenden
 • Om nieuwsbrieven en uitnodigingen te kunnen verzenden
 • Om contributies, boetes en donaties te kunnen innen
 • Om statistieken op te stellen
 • Om ledenlijsten samen te stellen: bijvoorbeeld voor de toegangscontrole voor de Algemene Leden Vergadering en voor het bestuur

Voor deze doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen: 

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Mobielnummer
 • IBAN rekeningnummer
 • Eventuele bijzonderheden die je ons medegedeeld hebt, zoals beroep, vaardigheden en inzet als vrijwilliger

3. Beheer persoonsgegevens

Alle persoonsgegevens worden geregistreerd in de daarvoor bestemde systemen. Denk hierbij onder andere aan Sportlink en VoetbalAssist

4. Beeld en geluid.

Op ons sportpark kunnen er tijdens de trainingen, wedstrijden en/of activiteiten bij of van VV SteDoCo regelmatig beeld- en geluidopnames (ook video-opnames) worden gemaakt. Dit kunnen elftalfoto’s zijn, maar ook actiefoto’s waarop leden van VV SteDoCo, leden van andere verenigingen of bezoekers staan afgebeeld. Deze beelden kunnen voor op de website, sociale media en/of app worden gebruikt.

Indien hiertegen bezwaren bestaan, dient dit via [email protected] kenbaar te worden gemaakt. Het betreffende beeldmateriaal zal dan worden bewerkt of verwijderd. VV SteDoCo heeft het recht het verwijderverzoek terzijde te leggen ten aanzien van algemene actie- of sfeerbeelden of als het een afbeelding betreft die als nieuws(waarde) kan worden beschouwd, waarop betrokkene niet centraal en duidelijk herkenbaar is afgebeeld of indien duidelijk voor de foto is geposeerd.

5. Cookies 

 • VV SteDoCo maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als de website wordt bezocht c.q. de app wordt gebruikt. De cookie onthoudt wat de betrokkene invult op de website en/of app voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website en/of app op de desbetreffende betrokkene kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.
 • VV SteDoCo kan ook gebruik maken van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website en app.
 • Meer informatie over het in- en uitschakelen van cookies kan doorgaans gevonden worden in de instructies/met behulp van de ‘Help-functie’ van uw browser. Sommige functies op de website c.q. van de app werken mogelijk niet meer indien een computer geen cookies kan ontvangen.
 • Op de website www.stedoco.nl maakt VV SteDoCo gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google waarbij Google cookies plaatst om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.
 • Voor zover VV SteDoCo gebruikt maakt van andere cookies, kunnen betrokkenen daarover separaat geïnformeerd worden bij het bezoeken van de betreffende website of app en indien wettelijk vereist zal daartoe om toestemming worden gevraagd.

 6. Rechten betrokkene.

 • Recht van inzage: Betrokkene heeft het recht VV SteDoCo te verzoeken om inzage van persoonsgegevens en om VV SteDoCo te verzoeken om rectificatie of het wissen van de persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht om gegevensoverdraagbaarheid te verlangen, een en ander met inachtneming van de beperkingen die de AVG daaraan stelt.
 • Recht van rectificatie: Wanneer de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft betrokkene het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Recht op beperking van de verwerking: Betrokkene geeft aan dat onjuiste persoonsgegevens worden gebruikt? Dan mogen deze gegevens niet worden gebruikt zolang niet gecontroleerd is of de gegevens wel kloppen.
 • Recht van bezwaar: Betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Recht op vergetelheid: Indien betrokkenen om de verstrekking van persoonsgegevens wordt verzocht, zal VV SteDoCo de gegevens die optioneel zijn als zodanig identificeren. De gegevens die bij aanvraag lidmaatschap of aanmelding als vrijwilliger worden gevraagd en die niet als optioneel zijn geïdentificeerd, heeft VV SteDoCo nodig om aan haar wettelijke plichten te voldoen dan wel om haar verenigingsactiviteiten te kunnen uitvoeren, waaronder het uitoefenen van haar rechten krachtens de statuten reglementen van VV SteDoCo. Indien deze verplichte gegevens niet worden verstrekt, is VV SteDoCo gerechtigd de aanvraag niet in behandeling te nemen.

7. Datalekken.

Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens of als sprake is van vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie. Niet alleen het vrijkomen of lekken van gegevens resulteert in een datalek, ook wanneer onrechtmatig gegevens worden verwerkt is hiervan sprake. Om een voorval te kunnen kwalificeren als een datalek, moet sprake zijn van een daadwerkelijk beveiligingsincident. Dit is niet alleen het geval bij inbraak in een databestand (hacken), ook een kwijtgeraakte usb-stick, een gestolen laptop, een laptop die in de trein is blijven liggen of een brand in een datacentrum zijn datalekken.

Als de verwerkingsverantwoordelijke zich bewust is geworden van een datalek zal hij dit meteen, waar mogelijk binnen 72 uur, melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De meldplicht is niet van toepassing als het onwaarschijnlijk is dat de inbreuk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.

8. Bewaartermijn.

Wanneer je het lidmaatschap tijdelijk opschort blijven de geregistreerde gegevens ongewijzigd bewaard. Bij het beëindigen van het lidmaatschap worden de gegevens uiterlijk 6 maanden na dato uit onze administratie en uit het Incasso systeem verwijderd. Je gegevens worden bewaard conform de wettelijke beveiligingseisen inclusief de meldplicht bij een eventueel data lek.

9. Contact.

Verzoeken aan VV SteDoCo met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gericht aan [email protected] of per post aan VV SteDoCo, t.a.v. Communicatie, Groeneweg 59, 4223 MG Hoornaar.

10.     Wijzigingen.

VV SteDoCo behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen.

 

Versie 14-12-2022

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!